مكانیسم اثر
سولفونامیدهابه طوررقابتی یک آنزیم باکتریایی راکه مسئول داخل کردن اسیدپاراآمینوبنزوئیک درساختمان اسیددی هیدروفولیک است ،مهارمی کنند.تری متوپریم بااتصال به آنزیم دی هیدرفولات ردوکتاز باکتری ،آن رابه طورقابل برگشت مهارمی نماید.

موارد مصرف
این داروبه عنوان داروی انتخابی دردرمان یاپیشگیری ازپنومونی ناشی ازپنوموسیس تیس کارینی ونیزتوکسوپلاسموز،نوکاردیاز،عفونتهای مجاری ادرار و برونشیت مزمن مصرف می شود.همچنین ،کوتریموکسازول در
درمان عفونت گوش میانی ناشی ازمیکروارگانیسم های حساس درکودکان نیز مصرف می شود.

مقدار مصرف
کوتریموکسازول معمولا دو بار در شبانه روز و در فواصل منظم تجویز می شود. همراه داروی خوراکی حتما یک لیوان آب بنوشید. دستورات روی بسته دارو را به دقت مطالعه کنید. دارو را دقیقا مطابق دستور پزشک خود مصرف و از تغییر خودسرانه دوز دارو پرهیز نمایید. حتی در صورت احساس بهبودی دارو را تا انتها مصرف کنید، در غیر این صورت ممکن است دچار عود شدیدتر عفونت بشوید.

اشکال دارویی
شربت کوتریموکسازول کیمیاگر فارما در شیشه های 60 میلی لیتری در کارتن های 42 عددی و 120 میلی لیتری در کارتن های 30 عددی به بازار عرضه می گردد.